ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-0987-6671
  Fax : 0-2102-2980สาส์นจากบริษัท

     เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้นทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสารต่อชุมชน ซึ่งการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงแนวทางนโยบาย และทิศทางในการบริหารงาน รวมทั้งยังสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น และแจ้งปัญหาต่างๆ ในชุมชนเพื่อให้ทางหน่วยงานได้ทราบถึงปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนอีกด้วย

     ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้นำเอาโปรแกรม LINE@ มาประยุกต์ใช้เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับ – ส่งข้อมูล ข่าวสาร หรือไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานด้านเอกสารของหน่วยงาน ลดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร และช่วยประหยัดงบประมาณให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการภูมิทัศน์ของหน่วยงานในด้านเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ของกระทรวง และ กรม ต้นสังกัด อีกด้วย
บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : market@thaimallplaza.com

Hot Line : 09-0987-6671
Fax : 0-2102-2980